GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

  İLANGEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  
 
1- Belediyemize ait, Muallimköy Mah. Muallimköy Cad. 453 Ada, 18 Parsel 10.118 m2 ve 453 ada 19 Parsel 3.126 m2, toplam 13.244 m2 alan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ıncı maddesi gereği kapalı teklif usulü ihale edilerek kiraya verilecektir.
2-   İhale 09/11/2023 Perşembe günü saat 11:15’ de Hacı Halil Mah. Şehit Numan Dede Cad. No: 5, Gebze Belediyesi Ek Hizmet Binası Encümen Toplantı Odasında, Belediyemiz Encümenince yapılacaktır.
3- Alanın kiralama süresi 3 yıl olup, yıllık muhammen kira bedeli 1.482.000,00.-TL+KDV’ dir. 2’inci ve 3’üncü yıllar kira artışı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan TÜFE Endeksinin “oniki aylık ortalamalara göre artış oranı” esas alınarak artırılacak ve kiracıya tebliğ edilecektir. Geçici teminatı 44.460,00.- TL’ dir.
 
4 – İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI.
 
        a) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf Sanatkarlar Odası Belgesi (Tüzel)
        b) Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
        c) Vekil ise Vekaletname,
        d) Vergisi borcu olmadığına dair belge.
        e) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
        f) Kanuni ikametgâhı (Şahıs) Ticari İkametgâhı (Tüzel)
        g) Geçici teminat
        h) Belediyeye borcu olmadığına dair belge.
        i)  Dosya alındı makbuzu.
 5- Bu ihaleye ait şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak görülebilir ve 3.000,00.-TL karşılığında temin edilir.
6- İstekliler, şartname ve ekleri doğrultusunda hazırlayacakları yukarıdaki evrakları en geç 06/11/2023 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar kapalı zarf içinde elden İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Teklifler ihale dosyası içinde yine kapalı zarf içinde elden teslim edilecektir.
7- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                    İLAN OLUNUR
 
  
Yukarıdaki İlan 22 Aralık 2001 tarihli Resmi Gazetenin Resmi İlan Fiyat Tarifesi’ne uygun  olarak hazırlanmıştır.
İlan başlığı 24 punto, metin harfleri 1unto olarak, 5 santimetreye 12 satır sığacak şekilde yazılmıştır.